کتاب دیکشنری تصویری – Fun Easy Korean English Picture Dictionary

دیکشنری همیشه یکی از مهم ترین کتاب ها در یادگیری زبان است.
این کتاب با بیان لغات در قالب تصویر زمینه ی یادگیری آسانتر شما را فراهم میکند.

دانلود