کتاب کره ای کثیف – Dirty Korean

dirty korean

کتابی شامل اسلنگ ها (مخفف ها و اصطلاحات عامیانه و کوچه بازاری) کره ای!!

دقت کنید تمام این اسلنگ ها غیررسمی هستند

دانلود