یانسی گرامر 2-2 Yonsei

دانشگاه یانسی یکی از سه دانشگاه برتر کره است. که در دپارتمان زبان های خارجه این دانشگاه به دانشجویان غیرکره ای آموزش زبان کره ای…

یانسی گرامر 1-2 Yonsei

دانشگاه یانسی یکی از سه دانشگاه برتر کره است. که در دپارتمان زبان های خارجه این دانشگاه به دانشجویان غیرکره ای آموزش زبان کره ای…

دانلود کتاب گرامر یانسی Yonsei 1-2

دانشگاه یانسی یکی از سه دانشگاه برتر کره است. که در دپارتمان زبان های خارجه این دانشگاه به دانشجویان غیرکره ای آموزش زبان کره ای…

کتاب کار ایهوا 1-1 _ Ewha Workbook 1-1

دانشگاه ایهوا یکی از پنج دانشگاه برتر کره است. که در دپارتمان زبان های خارجه این دانشگاه به دانشجویان غیرکره ای آموزش زبان کره ای…