2000 لغت کره ای مقدماتی – 2000Korean Words for Begginers

دیکشنری همیشه یکی از مهم ترین کتاب ها در یادگیری زبان است.
در این کتاب به راحتی میتوانید کلمات را با تلفظ صحیح و با گرامرهای صحیح بیاموزید.
این کتاب با بیان لغات در مثال هایی در داخل جکمله نه تنها لغات و تلفظ صحیح آن ها را می آموزید بلکه فرامیگیرید چگونه در جمله از آن ها استفاده کنید.

دانلود